میزان تسلط به زبان های خارجی :
انگلیسی ضعیف متوسط خوب
عربی ضعیف متوسط خوب
فرانسوی ضعیف متوسط خوب
اسپانیولی ضعیف متوسط خوب
آیا دوره های آموزشی مربوط به شغل و یا سمت درخواستی خود را گذرانده اید؟ بله خیر
آیا سابقه بیماری خاصی دارید یا دارو مصرف می کنید؟ بله خیر
آیا دوره های دیگری( غیر مربوط ) گذرانده اید ؟ توضیح دهید؟ بله خیر